Հերմինե Սերյոժայի Ալավերդյան

Հերմինե Սերյոժայի Ալավերդյանը ծնվել է 1974 թ.-ի մայիսի 24-ին  Գորիս քաղաքում: 1981-1991թթ. սովորել է Գորիսի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցում և ավարտել այն գերազանցությամբ՝ ստանալով ոսկե մեդալ:

1991թ.-ին ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետը:  1996թ.-ին ավարտել է` ստանալով աշխարհագետի, աշխարհագրության ուսուցչի որակավորում:

Կարդացվող դասընթացներ

 • Տեսական մանկավարժություն
 • «Ես և շրջակա աշխարհը» ինտեգրված դասընթացի դասավանդման մեթոդիկա
 • Տարրական կրթության մանկավարժություն
 • Ներառական կրթություն
 • Սոցիալական մանկավարժություն
 • Մանկավարժության պատմություն
 • Մանկավարժական դիագնոստիկա
 • Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
 • Միջառարկայական կապերը բուհական և դպրոցական դասընթացում
 • Ժամանակակից ներառական և հատուկ կրթության համակարգը ՀՀ-ում և արտերկրում
 • Դասընթացավար՝ 30 կրեդիտի միջոցով մանկավարժի հավաստագրման կրթական ծրագիր
 • Դասընթացավար՝ Վերապատրաստած բաղադրիչների անվանումները՝ Արժեքների և արժեհամակարգի ձևավորումը առարկայական դասաժամերին, Դիրքորոշում և արժեք, Առարկայի դասավանդման մեթոդիկա (Աշխարհագրություն, Բնագիտություն)
 • Դասընթացավար՝ Իրականացրած մոդուլների անվանումները՝ Կիրառական մանկավարժություն և հոգեբանություն, Դասավանդման և ուսումնառության գործընթացների կառավարում, Կրթության բնագավառի օրենսդրություն, Մանկավարժական, հոգեբանական, ուսումնամեթոդական գիտելիքներ
 • 2024 թվականի փետրվարի 14-ին և 15-ին իրականացրել է Գորիսի Յու. Բախշյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցում կազմակերպված «Գնահատում, կարողունակություններ, վերջնարդյունքներ, աշակերտների ներգրավվածություն, փաստաթղթավարություն» թեմայով դասընթացը:

Վերապատրաստումներ

 1. «Դիմակահանդես լրավարակի ժամանակ» մեդիագրագիտության առցանց փառատոն, Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն, 2020թ.:
 2. Անգլերենի վերապատրաստման դասընթաց, ԳՊՀ, ք. Գորիս, 2019թ.:
 3. «Ընտանիքը՝ որպես անձի հոգևոր-հոգեբանական աճն ապահովող կրթական միջավայր» թեմայով դասընթաց, ք. Գորիս, 2019թ.:
 4. LNSS/Erasmus+ ծրագրի շրջանակներում «Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց» դասընթաց, ԳՊՀ, ք. Գորիս, 2018թ.:
 5. Heritag/Erasmus+ ծրագրի շրջանակներում «Դասավանդման նոր մեթոդներ» դասընթաց, ԳՊՀ, ք. Գորիս, 2018թ.:
 6. «Ներգրավված քաղաքացի» դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց, ք. Երևան, 2022թ.:
 7. Հանրակրթության պետական նոր չափորոշչի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթաց, ք. Գորիս, 2023թ.:

Աշխատանքային փորձ

 • 1996-1999թթ-ին աշխատել է Գորիսի «Տաթև» համալսարանում`  որպես մանկավարժության դասախոս:
 • 1999 թ.-ին ընդունվել է աշխատանքի Գորիսի պետական համալսարանում (նախկինում` ՀՊՃՀ )` որպես լաբորանտ:
 •  2000թ.-ի սեպտեմբերից  առ այսօր նույն համալսարանում աշխատում է որպես դասախոս` Ընդհանուր մանկավարժության և  հատուկ կրթության ամբիոնում:

Գիտական և մեթոդական հրատարակություններ

Թիվ

Աշխատանքի անվանումը

Բնույթը

Հրատարակչություն, ամսագիր, համարը, տարին, էջերը

Ծավալը

(էջ))

Համահեղինակներ

1

2

3

4

5

6

1.

Բարոյականությունը և իրավունքը մարդկային փոխհարաբերություններում

տպագիր

«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, Երևան, N 2, 2010, էջ 129-132:

3

-

2.

Սոցիալականացման վրա ազդող գործոնների մի քանի սկզբնաղբյուրները

տպագիր

Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես,Երևան, N 2(8), 2010, էջ 176-181:

3

-

3.

Կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույց սոցիալական մանկավարժությունից

տպագիր

Երևան, <<Ճարտարագետ>>, 2012, -23 էջ:

40

Կ. Գ. Սահակյան

4.

Կրոնի և սոցիալականացման մի քանի հարցեր

տպագիր

ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները, Միջբուհական հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Մայիս 16, 2015, Իջևան, էջ 183-188 :

6

Ն. Ռ. Բաղդագյուլյան

5.

Սովորողների արդի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները

 

Մանկավարժության արդի հիմնախնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ՚, Հանրապետական գիտաժողով, Երևան, 17 հունիսի, 2015թ. :

6

Ն. Ռ. Բաղդագյուլյան

6.

Проблемы вышего педагогического оброзования

տպագիր

«Образование, наука и экономика в вузах  и школах. Интеграция в международное оброзовательное пространство», Международная научная конференция, Горис, 28 сентября – 2 октября, 2015, стр. 200-202.

3

Н.Р.Багдагюлян

7.

Современные проблемы студентов педогогического вуза

տպագիր

<<Образование, наука и экономика в вузах  и школах. Интеграция в международное оброзовательное пространство>>, Международная научная конференция, Горис, 28 сентября – 2 октября, 2015, стр. 233-235

3

Н.Р.Багдагюлян

8.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

 

տպագիր

Сборник трудов международной научно-практической конференции <<Зимние научные чтения>>, часть 2, Киев, 2016 г., стр. 38-42.

5

Н.Р.Багдагюлян

9.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАКУЛЬТУРЫ

СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

տպագիր

Сборник трудов VII МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ <<Актуальные проблемы науки ХХІ века>>, Москва, 2016

5

Н.Р.Багдагюлян

10.

ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

տպագիր

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ЗНАННЯ»

ЗБІРНИК СТАТЕЙ.

XLIV МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«РОЗВИТОК НАУКИ В XXI СТОЛІТТІ»

(г. Харків,13.02.2019г.)

5

Н.Р.Багдагюлян

11.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

 

տպագիր

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ  - 2023 : сборник статей

Международной научно-практической конференции (28 февраля 2023 г.). –

Петрозаводск  :  МЦНП  «Новая  наука»,  2023. – 314 с. :

5

С. В.  Аванесян

12.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СЕМЕЙНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

տպագիր

ПЕДАГОГИКА  И  СОВРЕМЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ:  ТРАДИЦИИ  И

ИННОВАЦИИ : сборник статей VI Международной методико-практической

конференции (6 апреля 2023 г.). – Петрозаводск : МЦНП «НОВАЯ НАУКА»,

2023. – 259 с.

5

Н.Р.Багдагюлян

13.

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

տպագիր

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

РАЗВИТИЯ : монография / [Абдрахимов А. Б. и др.]. (28 мая 2023 г.)  – Петрозаводск : МЦНП «НОВАЯ

НАУКА», 2023. – 445 с.

15

С. В.  Аванесян

 

Դասավանդվող առարկաներ

 • Աշխարհագրություն
 • Հայաստանի աշխարհագրություն