ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ


Հաշվապահական հաշվառման բաժինը (այսուհետև՝ հաշվապահություն) «Գորիս Յու. Բախշյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ Դպրոց)  կառուցվածքային ինքնուրույն ստորաբաժանում է, որը գտնվում է Դպրոցի տնօրինության ներքո:

Հաշվապահությունը  ղեկավարում է գլխավոր հաշվապահը, որը նշանակվում և ազատվում է պաշտոնից տնօրենի հրամանով:

Հաշվապահության կազմն ու հաստիքացուցակը հաստատում է տնօրենը:

Հաշվապահությունն իր գործունեությամբ  ղեկավարվում է  «Հանրային հատվածի կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման մասին» և «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքներով, ՀՀ ֆինանսներին նախարարի հրամաններով, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, Սյունիքի մարզպետարանի հանձնարարականներով, Դպրոցի կանոնադրությամբ, տնօրենի հրամաններով:


Հաշվապահ՝ Արմանուշ Թոխունց

Էլ. փոստ՝