Գորիսի պետական համալսարանը հիմնադրվել է 1967 թվականին:

Բուհի լրիվ անվանումը՝ Գորիսի պետական համալսարան ՊՈԱԿ

Կրճատ անվանումը` ԳՊՀ

Հասցեն` Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Գորիս, Ավանգարդ 2

Տեղեկատու հեռ.` 0284-2-27-67, 098-19-67-12

Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժին` հեռ. 098-19-67-12

Կայք էջ` www.gorsu.am

Ռեկտոր` Արտուշ Ղուկասյան` ֆիզիկամաթեմատիկական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ուսուցման ձևերը` Առկա, հեռակա

Ուսուցման տևողությունը`

Առկա` 4 տարի (բակալավրիատ) +2 տարի (մագիստրատուրա)

Հեռակա` 5 տարի (բակալավրիատ) +2,5 տարի (մագիստրատուրա)

Ուսման վարձը (ՀՀ դրամով)`

Առկա` 220-ից 320 (պայմանավորված մասնագիտության ընտրությամբ)

Հեռակա` 200-420 (պայմանավորված մասնագիտության ընտրությամբ)

Ֆակուլտետներ`

Հումանիտար մասնագիտությունների

Բնագիտական և ճարտարագիտական մասնագիտությունների

Ամբիոններ՝

Բանասիրության և պատմաիրավագիտության

Ընդհանուր մանկավարժության և հատուկ կրթության

Մաթեմատիկայի և ֆիզիկատեխնիկական գիտությունների

Կենսաբանության և քիմիայի

Կերպարվեստի սեկտոր

Տնտեսագիտության և կառավարման

Օտար լեզուների

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Բակալավրի կրթական ծրագիր

Առկա

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Կենսաբանություն

Ֆիզիկա

Մաթեմատիկա

Պատմություն

Հայոց լեզու և գրականություն

Անգլերեն լեզու և գրականություն

Կերպարվեստ

Իրավագիտություն

Տնտեսագիտություն

Դեղագործական քիմիա

Էլեկտրոնիկա

Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Հեռակա

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Կենսաբանություն

Քիմիա

Ֆիզիկա

Պատմություն

Իրավագիտություն

Հայոց լեզու և գրականություն

Տնտեսագիտություն

Էլեկտրաէներգետիկա

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր

Առկա

Կրթության կառավարում

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Կենսաբանություն

Մաթեմատիկա

Պատմություն

Հայոց լեզու և գրականություն

Տնտեսագիտության տեսություն

Զբոսաշրջության կառավարում

Հեռակա

Քիմիա

Ձեռն. տնտեսագիտություն

Իրավագիտություն

Հատուկ մանկավարժություն