ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ ՎԱՐԻՉՆԵՐԻ, ԼԱԲՈՐԱՆՏՆԵՐԻ, ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆՆԵՐ


2022-2023 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Անգլերենի կաբինետի վարիչի աշխատանքային պլան
ՆԶՊ կաբինետի վարիչի աշխատանքային պլան
Պատմության կաբինետի վարիչի աշխատանքային պլան
Տեխնոլոգիայի կաբինետի վարիչի աշխատանքային պլան (աղջիկներ)
Տեխնոլոգիայի կաբինետի վարիչի աշխատանքային պլան (տղաներ)
Քիմիայի լաբորատորիայի վարիչի աշխատանքային պլան
Ֆիզիկայի լաբորատորիայի վարիչի աշխատանքային պլան
Մաթեմատիկայի կաբինետի վարիչի աշխատանքային պլան
Կենսաբանության կաբինետի վարիչի աշխատանքային պլան
Գրադարանավարի աշխատանքային պլան

2023-2024 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

ՆԶՊ կաբինետի վարիչի աշխատանքային պլան
Պատմության կաբինետի վարիչի աշխատանքային պլան
Քիմիայի լաբորատորիայի վարիչի աշխատանքային պլան
Ֆիզիկայի լաբորատորիայի վարիչի աշխատանքային պլան
Մաթեմատիկայի կաբինետի վարիչի աշխատանքային պլան
Կենսաբանության կաբինետի վարիչի աշխատանքային պլան
Գրադարանավարի աշխատանքային պլան (Շեգունց Կարինե)
Գրադարանավարի աշխատանքային պլան (Երիցյան Արշալույս)