ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆՆԵՐ


2022-2023 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Տարրական դասարանների մեթոդմիավորման նախագահի աշխատանքային պլան
Հումանիտար առարկաների մեթոդմիավորման աշխատանքային պլան
Բնագիտամաթեմատիկական առարկաների մեթոդմիավորման աշխատանքային պլան
Օտար լեզուների մեթոդմիավորման աշխատանքային պլան